Communicatie Gemeente Enschede

Naar aanleiding van de onlangs verspreide nieuwsbrief omtrent de komst van het AZC hebben wij onderstaande reactie naar de wethouder verstuurd.

Geachte wethouder van Houdt,

Op dinsdag 27 oktober ontvingen de bewoners van Eschmarke Zuid de definitieve versie van de eerder aangekondigde nieuwsbrief. In deze brief wordt gesuggereerd dat wij als wijkraad zitting gaan hebben in de omwonendencommissie. Wij wijzen u erop dat een dergelijk besluit door ons nog helemaal niet is genomen.

Tijdens recente gesprekken met het SDO hebben wij duidelijk te kennen gegeven dat we eerst de criteria helder willen hebben waarover deze commissie kan meepraten/meebeslissen. Pas daarna nemen we een standpunt in over het eventueel zitting nemen in deze commissie. Wederom is er door de gemeente op deze wijze een verkeerd beeld van de wijkraad naar buiten gebracht, hetgeen wij u zeer kwalijk nemen.

Voorts storen wij ons keer op keer bijzonder over de wijze waarop de gemeente met ons “communiceert”. Telkens worden we pas op het laatste moment geïnformeerd over actuele ontwikkelingen of wordt ons gevraagd informatie te verspreiden waarbij we nauwelijks tijd hebben gehad deze goed te bestuderen. Hiermee tast u het toch al fragiele draagvlak dat wij als wijkraad in de wijk hebben ernstig aan. Daarom nogmaals de vraag, wanneer geeft de gemeente Enschede nu eens echt invulling aan burgerparticipatie?

Wij vinden het ook zeer kwalijk dat wij en andere wijkbewoners op deze wijze voor het blok worden gezet. U creëert dilemma’s door deadlines te stellen voor aanmelding (9 november!), zonder dat voldoende duidelijk is waarvoor men zich aanmeldt. Tot op de dag van vandaag zijn deze criteria nog steeds niet duidelijk. Er bekruipt ons het gevoel dat u zichzelf daardoor tracht een vrijbrief te geven doordat u achteraf kunt zeggen dat u omwonenden voldoende gelegenheid heeft gegeven om zich aan te melden maar dat men daarvan onvoldoende (tijdig) gebruik heeft gemaakt. Dat kan en mag niet zo zijn.

Overigens, omwonenden/belanghebbenden zijn wat ons betreft alle inwoners van Eekmaat, Dolphia, Voskamp, Glanerbrug, Eilermarke en Oikos, met andere woorden, alle direct aan of in de nabijheid van het beoogde AZC gelegen wijken. Het is niet aan de gemeente om dienaangaande zwaardere eisen te stellen.

Hoogachtend,

Wijkraad Eschmarke Zuid