Inleiding 
Per 1 januari 2012 heeft de Gemeente Enschede aan alle wijken en dorpen een wijkbudget toegekend. Na in 2010 en 2011 Buurt In Actie wijk geweest te zijn heeft Eschmarke-zuid (Eekmaat-West en de nog te bouwen wijk Leuriks-Oost) voor 2012 een budget toegekend gekregen van € 15.600,--. Met dit geld kunnen plannen uitgevoerd worden die wijkbewoners belangrijk vinden. Zij beslissen dan ook waaraan het geld besteed gaat worden.

Tijdens de openbare wijkraadvergadering van in december 2011 is een bewonersteam samengesteld die een coördinerende rol vervult, het bestedingsplan opstelt en voorlegt aan de bewoners, toetst of de ingediende ideeën voldoen aan de door de Gemeente vastgestelde spelregels en kaders en uiteindelijk de ingediende ideeën vervolgens voorlegt aan de bewoners. Waar nodig wordt overlegd met stadsdeelmanagement Oost en de Wijkraad Eschmarke-Zuid, die ook deelnemen aan de vergaderingen van het bewonersteam. Het bewonersteam stelt de wijk in kennis van het door het bewonersteam opgestelde bestedingsplan op door verspreiding via de wijkkrant het Eekmaatje en door dit te agenderen op de openbare wijkraadvergadering van 25 april 2012. Het bestedingsplan gaat ter vaststelling naar de stadsdeelcommissie in juni 2012.

Kaders en regels
Ingediende ideeën met betrekking tot activiteiten en projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van onderstaande verplichte kaders, waarbij het accent voor 2012 met name zal komen te liggen op het bevorderen van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang.

Verplichte kaders: 

 • Een schone en hele leefomgeving 
 • vergroten veiligheidsgevoel 
 • stimuleren wijkdiensten voor hulpbehoevenden 
 • stimuleren duurzaam gedrag 
 • bevorderen leefbaarheid 
 • bevorderen sociale samenhang 

Overige vastgestelde kaders specifiek voor Eekmaat-West 
Voor aanvragen met betrekking tot het organiseren van straatfeesten is, gezien het totaal te besteden bedrag, een budget beschikbaar van € 2.000,-- met een maximum van € 250,-- per straatfeest. 

Daarnaast moet er sprake zijn van een “straatfeest-plus”. Dat wil zeggen dat het straatfeest niet uitsluitend gericht moet zijn op (verbetering van) de interne sociale samenhang maar ook nog een plus laat zien door koppeling aan een activiteit voor een goed doel of aan één van de andere bovenstaande genoemde kaders. 

Betrokkenheid wijkbewoners 
Naast de informatiepagina’s van de Gemeente en de website www. jijmaaktdebuurt.nl worden wijkbewoners via de wijkkrant en de website van de wijkraad Eschmarke-Zuid op de hoogte gesteld en opgeroepen tot het indienen van ideeën. Via openbare wijkraadsvergaderingen en /of eventueel nader te bepalen media, kunnen bewoners hun stem uitbrengen met betrekking tot het idee dat de voorkeur heeft. Het bewonersteam streeft naar een zo goed mogelijke spreiding over de hele wijk.

Indienen aanvragen/toetsing 
Bewoners wordt gevraagd de aanvraag te onderbouwen(doel van de verbetering) en aan te tonen wat het draagvlak voor het ingediende initiatief. Daarnaast zal worden gevraagd wat de eigenbijdrage van de aanvrager(s) is, wat de kosten zijn (offertes, aanschaf, arbeidskosten, vergunningen onderhoud en beheer, huurkosten, opstartkosten, loonkosten) en of er nog andere inkomstenbronnen zijn naast het gevraagde bedrag uit het wijkbudget.

Toetsing van de aanvrager gebeurd door het bewonersteam, waarin ook een afvaardiging van de wijkraad is opgenomen. Het bewonersteam beoordeelt de aanvragen en prioriteert de aangedragen ideeën. (zie kaders en regels) Raadpleging bewoners gebeurd via de openbare wijkraadsvergaderingen of eventueel nader te bepalen media.

Toekenning budget - Spoedaanvragen
Bepaalde initiatieven kunnen niet te lang wachten in verband met noodzakelijke snelle uitvoering (bijvoorbeeld seizoensgebonden activiteiten). Tot een bedrag van € 750,-- zal het bewonersteam dit in overleg met de wijkraad toekennen. Voor alle andere aanvragen gelden de onderstaande normen.

Bedragen tot € 750,-- 
Worden zonder wijkraadpleging toegekend. Via de wijkkrant en de website van de wijkraad zal hier melding van worden gemaakt.

Bedragen boven € 750,-- 
Worden twee keer per jaar voorgelegd aan de bewoners volgens de procedure zoals boven is beschreven.

Het bewonersteam zal er op toezien dat aanvragen worden getoetst conform de kaders en spelregels en streeft een zo evenredig mogelijke verdeling over de wijk na (op =op).

Spelregels 

 1. Schone en hele leefomgeving 
 2. Niet strijdig met wet/regels 
 3. Vergroten veiligheidsgevoel 
 4. Dient geen privébelang 
 5. Stimuleren wijkdiensten voor hulpbehoevenden 
 6. Bewoners fungeren als opdrachtgever 
 7. Stimuleren duurzaam gedrag 
 8. Aantoonbaar draagvlak straat/buurt/wijk 
 9. bevorderen leefbaarheid
 10. Initiatief is haalbaar 
 11. Bevorderen sociale samenhang 
 12. Bevorderen arbeidsparticipatie